Regulamin

Regulamin świadczenia usług w ramach strony internetowej yoursupplements.eu

z dnia 10 października 2018 r.

1. Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa yoursupplements.eu (zwana dale „Witryną”) prowadzona jest przez jej Administratora.
 2. Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób fizycznych.
 3. Wejście na Witrynę jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

2. Prawa własności intelektualnej oraz treść strony

 1. Wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na Witrynie) stanowią własność Administratora Witryny.
 2. Użytkownik Witryny może korzystać materiałów zawartych na Witrynie tylko we własnym zakresie i w dobrej wierze.
 3. Użytkownik Witryny nie może wykorzystywać całości ani części Witryny w celach komercyjnych oraz kopiować jej treści do innych celów.
 4. Informacje publikowane na Witrynie nie stanowią oferty handlowej.
 5. Poniższa Witryna może zawierać odesłania do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych produktów opisanych na Witrynie. Nie oznacza to jednak, że Witryna ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami internetowymi lub ich administratorami.
 6. Usługodawca nie ma wpływu na treść, dokładność oraz jakość reklam wyświetlanych na Witrynie.
 7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe ze skorzystania z oferty reklamowej dostępnej na Witrynie.

3. Przetwarzanie danych osobowych i komentarze

 1. Administrator odpowiada za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w systemie przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami odpowiedniego prawa w tym zakresie.
 2. Administrator oświadcza, iż stosuje wszelkie środki techniczne oraz organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności przed udostępnieniem tych danych osobom nieupoważnionym.
 3. Użytkownicy nie mogą rozpowszechniać i udostępniać na Witrynie komentarzy, które naruszają dobra osobiste lub prawa osób trzecich.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy tworzonych przez Użytkowników.
 5. Administrator może odstąpić od publikacji komentarzy, które są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

4. Uwagi końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez publikację nowej treści na Witrynie.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą informacji umieszczonej na Witrynie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, przy czym zmiana nie może powodować naruszenia praw nabytych przez Użytkowników przed dniem wprowadzenia tejże zmiany.
 3. Niniejsze warunki korzystania wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ich na Witrynie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie Użytkowników w sposób określony w ust. 2.
 4. Witryna ma charakter wyłącznie informacyjny, a przedstawione na niej opinie mają indywidualny charakter. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje zakupowe (i wszelkie inne) podjęte na podstawie niniejszej Witryny i w razie jakichkolwiek wątpliwości zaleca konsultację ze specjalistą, który udzieli fachowych porad.